انواع مدل های تشک خوشخواب

انواع مدل های تشک خوشخواب   و سال های ضمانت آنها مدل کامفورت :      فنری با 24  ماه  ضمانت مدل باراباس :    فنری با 30  ماه   ضمانت مدل کلاسیک :  طبی فنری  با 24 ماه ضمانت مدل آناهیتا : طبی فنری با 50 ماه ضمانت انواع مدل های تشک خوشخواب مدل طبی فنری :  طبی فنری با 50 ماه ضمانت طبی پاکتی :  طبی فنر منفصل پاکتی با 60 ماه ضمانت سوپر طبی :   طبی اسفنجی ریباندی  با 48 ماه ضمانت آلینا  طبی  :  طبی ریباندی با 36 ماه ضمانت سوپر کلاس هارد و سافت :  طبی فنری منفصل ریباندی با 60 ماه ضمانت فرست کلاس : طبی فنری ریباندی با 50 ماه ضمانت انواع مدل های تشک خوشخواب   سوپر استار :  منفصل ریباندی و اسفنجی با 84 ماه ضمانت بیوریتمیک سوپر :  منفصل اسفنجی سوپر با 84 ماه ضمانت های کلاس مموری : منفصل اسفنجی سوپر و مموری...

ادامه مطلب