تشک مهمان

تشک از پرکاربردترین کالای خواب حساب میشود؛ حتی وقتیکه استفاده از تخت تااین حدرایج نشده بود،برخی افراداز این کالا استفاده میکردند.هنوز هم اکثر افراد.به‌ علتهای متعددی مانند،درد‌های مفصلی،عادت روی زمین خوابیدن وفضای کم برای استفاده تخت ازتشک مهمان استفاده میکنند.تشک‌هامعایبی هم دارندمثل وزن زیاد وجا‌گیر بودن که استفاده از آن‌ها را سخت می‌کند. ازطرف.دیگراگردرمسافرت تشک.بهمراه.داشته باشیم،باگذاشتن۲تشک.درصندوق.عقب.ماشین،کل.فضااشغال.می‌شود؛با توجه.به.این مشکلات،چاره چیه؟تولیدکنندگان.کالای خواب.برای.حل.این.موردتشک‌هایی راطراحی.کردندکه.به.تشک مهمان.معروف.اند.دراین.مقاله.به‌طورکامل.این تشک‌ها،کاربرد‌و ویژگی‌هایش رابررسی می‌کنیم. تشک مهمان چه کاربردی دارد ودرچه مکانی استفاده می‌شود؟ یک.تشک.سبک.است.که.برای.مهمان.ساخته شده است.شایدبگویید،تشک‌های.عادی.چه.فرقی بااین.نوع دارندکه.از تشک‌ مهمان یا.تشک.مسافرتی.استفاده کنیم؟درادامه.به.توضیح بیشتردرمورد تفاوت این تشکهامی پردازیم. کاربرد تشک‌های مسافرتی برای عاشقان سفر اگر اهل سفر و گردش باشید، تشک یکی از نیازهای سفر شما است.تشک‌هتل‌های لوکس همیشه از...

ادامه مطلب